اینواسیون پیشرفت و ترقی انسانها با مواد وتولیدات بروز شده میسر خواهد بود poliser

فناوری علوم اجرائی

جوائز
با چرم مصنوعی تولیدی خود از دریافت جایزه علوم توبیتاک در سال 2009 احساس غرور می کنیم. این یکی از جوایز با پرستیز ترکیه میباشد. 
 
پتنت ها
بتعداد 43 مراجعه برای پتنت داشتیم که 11 عدد آنها مورد قبول واقع شده است. بتعداد 6 عدد اینها هنوز هم معتبر بوده و مهلت 2 عدد از آنها اتمام یافته و 3 عدد از آنها بصورت رسمی ثبت شده است.
 
توبیتاک
اینک بتعداد 19 عدد پروژه تحقیاتی مورد پشتیبانی توبیتاک ( سازمان تحقیقات علوم و فناوری ترکیه) که مرجع رسمی دولتی حمایت کننده این قبیل فعالیتها در کشور ترکیه میباشد ادامه میدهیم. 
 
 شرکاء
از همکاری در حین انجام با دو دانشگاه بزرگ ترکیه احساس غرور میکنیم. در رابطه با موضوعات آرزوی قابلیت تداوم بیشتر فعالیتهایمان و سنتز پلی یول پلی استر بر مبناء بیو، با دو شریک مهم جهانی همکاری میکنیم. بعلت ولقف بودن به اینکه قابلیت تداوم آینده ما تحت گارانتی خواهد گرفت، این فعالیتها مهم میباشند. با این افکار خواهان کاستن وابستگی خود به منابع فسیلی هستیم.
©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد