خدمات مشتریان درخواست وطلب مشتری با حساسیت و سرعت بررسی میگردد poliser

سیاست خدمات مشتریان

بعنوان شرکت پیشرو و لیدر در زمینه فعالیت خود، بجا آوردن درخواستهای مشتریان را بصورت واضح، شفاف، سریع و بصورت اطمینان آور و با محوریت مشتریان تعهد مینماییم.
 
مطالبات و درخواستهای مشتریان را بصورت مداوم با بینش ارائه خدمات مرغوب و سریع بدست میگیریم. هر نوع شکایات ونارضایتی مشتریان را بصورت بیطرفانه و با سرعت بررسی کرده و راهکار ارائه میداریم. تا پایان یافتن هر نوع راهکار از منابع داخلی و خارجی و تا حاصل شدن رضایت مشتریمان شکایت را نظارت و آنالیز کرده و با بهبودی مداوم توقعات مشتریان را بجا می آوریم.
 
همگی شرکایمان (مشتریان، کارکنان، تدارک کنندگان، سهامداران، جامعه و موسسات قانونی) مشارکت، تسهیم و ابداع گرائی را پشتیبانی کرده و محیطی برای توسعه مداوم و مطرح ساختن خودشان تامین مینماییم.
 
در حین ایجاد اهداف و سیاست طرح درخواستها و تقاضا، شرایط قانونی و موضوعات و توقعات مشتریان را مد نظر میگیریم.
 
توسعه روند مدیریت شکایات مشتریان و سیستمهای موجود، تثبیت یافتن نقاط مناسب برای توسعه و ارتقاء بازدهی را بصورت منظم مرور میکنیم. فعالیتها را گزارش دهی کرده و با بهبودی مداوم، راهکارهای ماندگار را به سیستمها و پروسه ها اجراء میکنیم.
©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد