شرکتهای بزرگ محصولات با کیفیت بالا قیمت مناسب موجب غرور ماست poliser

ارزشهای ما

ارزشهایی که مارک وبرند ما را پشتیبانی میکند رهبری ما را بر عهده دارند. این اصول، در راه واصل شدن به اهدافمان و رشد شرکتمان بصورت مداوم و قابل قیاس ما را یاری میکند.
 
محوریت مشتری
همگی مشتریان یکسان نبوده و جهت ایجاد یک تاثیر ماندگار، به اهمیت ارائه داشتن راهکارهای ویژه در بازار رقابتی آگاه هستیم. در ایجاد راهکارهای حاوی ارزش افزوده ویژه شخص ، علت اصلی رشد مداوم و ارتقاء بینش مشتری ما این امررا با برقراری تماس سازنده با مشتری خود انجام میدهیم.
 
اهداف استراتژیک
جهت بجا آوردن اهداف کوتاه مدتمان، هر نوع تلاش را نشان داده و از فراموش نکردن اهداف کاری دراز مدتمان اطمینان حاصل می کنیم. در راستاء تداوم بینش اهداف استراتژیک مشترک در کل شرکت، ایجاد شدن اهداف کوتاه مدتمان را در راستاء اهداف دراز مدتمان تامین میکنیم. جهت حرکت بهمراه تمایزات، اهداف خود را با هر یک از کارکنان عضو خانواده مان سهیم میکنیم. 
 
اهداف استراتژیک با مرکزیت انسان
باورمان بدین میباشد که پیشرفت و اهداف صحیح صرفاً با استفاده از مدرنترین فناوریها نمیباشد. نوآوری و پیشرفت صحیح، با کالاهایی تامین میشود که حیات انسانها را بهبود می بخشد. علت تلاش مداوممان جهت ایجاد راههای جدید در رابطه با استفاده از کالا و مصالحی که ارزش افزوده واقعی به حیات انسانها بیاورد همین میباشد. 
 
مسئولیت
به تاثیرات فعالیتهایمان و پروژه ها به حیات کاری شرکاء و محیط زیست دقت میکنیم. با یک زنجیره ارزش قابل تداوم و یکپارچه، همیشه کالاهای مطمئن ومرغوب را با نرخ مناسب ارائه داشته و مغروریم بعنوان تولید کننده ای دارای احساس مسئولیت بسیار  و بدان اهمیت میدهیم.  
 
©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد